Ahmad: nomor 24373)," tulisnya. 2383) [4]. Akan tetapi hadis ini dishahihkan Al-Albani, karena kelemahan dalam hadis ini bukanlah kelemahan yang parah, sementara hadis ini memiliki banyak jalur, sehingga bisa terangkat menjadi shahih dan diterima. ‏Selain hadis di atas, beberapa hadis lainnya yang menjelaskan usia pernikahan Aisyah juga tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Syafi’i, Sunan Darimi, Musnad Imam Ahmad, Sunan Baihaqi, dan lain-lain, yang hampir semuanya diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya. “Diriwayatkan dari berbagai jalur, dan sanadnya goncang, tidak kuat.” (Al-Ilal Al-Mutanahiyah, 3/556). Ia menduduki posisi keempat setelah sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Hakikat Meriwayatkan Hadits . 4. Dan dengan alasan yang nyaris mirip, kira-kira hal yang sama juga terjadi pada diri puteri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu ‘anha. Ia meninggal pada tahun 57 H/668 M pada bulan Ramadhan setelah melaksanakan shalat witir. Hadits No. Hadits yang tertera diatas termasuk kedalam kualitas hadits yang dapat dikatakan shahih dikarenakan terdapat dan diketahui bahwasanya sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w, serta diriwayatkan oleh periwayat yag terkenal adil dan juga dhabit sampai akhir sanadnya. Menurut M. Syuhudi Ismail (w. 1416 H.), ‘Aisyah r.a. menempati posisi ke empat di antara para sahabat nabi dalam hal jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Beruntungnya Aisyah r.a ini, sehinggakan Rasulullah s.a.w sering memujinya. ... Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. Hasbi menjelaskan, pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. dan Abu Hurairah ikut menshalatkannya. Aisyah binti Abu Bakar (wafat 58 H) Dari sekian istri Nabi, Aisyah inilah yang paling banyak meriwayatkan hadits yang jumlahnya mencapai 2210 hadits. Perempuan periwayat hadis memang dikuasai oleh para istri dan keluarga Nabi saw. Muslim dan Ahmad) Sayidah Aisyah Hendak Menegur Abu Hurairah. Hadist yang Diriwayatkan Aisyah. Aisyah memiliki wawasan ilmu yang luas serta menguasai masalah-masalah keagamaan, baik yang dikaji dari Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, maupun ilmi fikih. Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi telah menghitung jumlah hadits yang tertera dalam… Ketika mendengar hadits ini, Siti Aisyah radliyallahu ‘anha memprotes sahabat Abu Hurairah yang kebetulan menyampaikan hadits itu kepadanya. Ilmu yang di Kuasai Aisyah dan Jumlah Hadis yang Diriwayatkannya Aisyah adalah istri Nabi Muhammad Saw, putri Abu Bakar as-Siddiq sahabat dan orang yang paling dikasihi Nabi Muhammad Saw.. Aisyah masuk Islam ketika masih kecil sesudah 18 orang yang lain. ... Dalam masalah ini ada hadits dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Syi'ah hanya memercayai hadis yang diriwayatkan oleh keturunan Muhammad ﷺ, melalui Fatimah az-Zahra, atau oleh pemeluk Islam awal yang memihak Ali bin Abi Thalib. : “Allah SWT. Sunan an-Nasa’i nomor 5357, 5364, Sahih al-Bukhari nomor 5950, 6109, ... Berikut ini adalah hadits yang menunjukkan ihwal perintah bersiwak: dan Abu Hurairah ikut menshalatkannya. 2210 butir hadis telah berhasil ia dapatkan baik dari Rasulullah Saw. 138). 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Dalam shohehnya ada 297 hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. Dalam Muttafaq Alaih, sebanyak 174 hadits. Kesukannya mendengarkan dengan seksama dan selalu bertanya kepada para ahlinya pengobatan yang datang saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya, membuat dia memperoleh ilmu pengobatan. Aisyah berkata: “Jika ini datang dari Allah maka akan berlanjut.” (H.R. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini paling banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis paling banyak. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. Jumlah hadis yang diriwayatkan `Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan `Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis. Meski sangat dekat, tidak lantas punya banyak hadits yang diriwayatkan. Dia adalah salah satu orang yang mempunyai peran penting dalam Hadits, Hadits yang diriwayatkan sejumlah 2210. Dalil mereka yaitu hadits yang disebutkan di atas, dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Tentang masalah ilmu-ilmu yang dimiliki Aisyah ini, di dalam Al-Mustadrak, al-Hakim mengatakan bahwa sepertiga dari hukum-hukum syariat dinukil dan Aisyah. Sedangkan hadis mutawatir menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta, dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Hal ini memungkinkan, karena ‘Aisyah adalah orang yang cerdas, tidak mempunyai anak sehingga tidak disibukkan dengan mengasuh dan merawat dan dia wafat kurang lebih 48 tahun setelah hijrah (Yuslem, 2003 : 138). Dan menurut sebagian ulama, tidak ada hadits shahih sama sekali mengenai jumlah … Hadis Riwayat Bukhari. JUMLAH HADITS DALAM SUNAN IBNU MAJAH Sunan Ibnu Majah adalah salah satu dari kitab yang masyhur dikenal dengan nama Kutubus Sitah (6 kitab induk hadits) yakni : Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, dan Sunan Ibnu Majah. Terhitung ada 132 ṡahābiyyah yang meriwayatkan hadis dengan jumlah dan tema hadis yang berbeda. Soal kuantitas hadis yang diriwayatkan, ia hanya satu level di bawah Abu Hurairah, dengan 2.210 hadis (Muhammad Abu Zahwu, al-H adîts wa al-Mu h additsûn, hal. Kisah-kisah mengenai kehidupan pribadi Nabi, terkait rumah tangga serta peran Nabi di rumah sebagai suami, banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Hadits di atas adalah Hadits shahih, di samping diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i, AtTirmizi, Ahmad dan Malik. Aisyah ra wafat di rumahnya di Madinah. Di peringkat pertama dengan jumlah hadis terbanyak ada ‘Aisyah, yang di dalam al-kutub al-tis’ah terdapat 5.965 yang disandarkan padanya (hlm. Menurut informasi dari Prof. DR. Akram Dhiyaa` al-'Umari jumlah hadits yang tercantum dalam kitab tersebut sekitar 30970 hadits. "Lirik sungguh sweet nabi mencintaimu, hingga nabi minum di bekas bibirmu itu ada di HR. Penjelasan ‘Aisyah ra tentang qiyamu Ramadhan atau juga untuk selain di bulan Ramadhan sebagaimana tertera dalam Hadits di atas, yakni dengan mengamalkan sebelas rakaat. Aisyah misalnya, walaupun ia menjadi istri Rasul SAW, namun hadis yang diriwayatkan Aisyah tidak lebih banyak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari segi kuantitatif jumlah hafalan hadis Abu Hurairah memang lebih banyak dari Sayidah Aisyah, 5000 lebih hafalan hadis Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan, “Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di bulan Ramadhan 20 raka’at ditambah witir, sanad hadits itu adalah dho’if. Hadis Mutawatir. Imam al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 hadis dan Muslim meriwayatkan sebanyak 68 hadis. Kesimpulan: Aisyah bint Abi Bakr berkumpul bersama Rasulullah saw sebagai istri beliau semenjak sesaat setelah hijrah sampai wafatnya Rasulullah saw, yakni sekitar 9 sampai 10 tahun, dalam usia baligh. Syi'ah tidak menggunakan hadis yang berasal dari atau diriwayatkan oleh orang-orang yang diklaim memusuhi Ali, seperti Aisyah, yang melawan Ali pada Perang Jamal. memfardhukan shalat melaluli perkataan Nabi kalian, ketika tidak dalam keadaan bepergian maka 4 rakaat, di dalam perjalanan 2 rakaat, dan ketika ketakutan (shalat khauf) itu satu rakaat.” Ketentuan dan Syarat Hewan Aqiqah Beserta Jumlah Hewan yang akan di Aqiqah. Menurut bahasa, kata Mutawatir, berarti mutatabi' yaitu yang (datang) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Andaikan hadits Abu Dzar dalam Musnad Ahmad di atas shahih – sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka dapat menguatkan hadits Abu Umamah. Untuk hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak terdapat kata aswad. Hadits-hadits yang ia hafal adalah tidak kurang dari 5.3764 buah hadits, suatu jumlah periwayatan yang paling ... Abu Nu’aim berkata bahwa Abdullah ibn Abbas meninggal pada tahun 70 H. Shubhi Ash-Shalih mencatat hadits yang diriwayatkan Ibn Abbas ... Ia banyak meerima riwayat dari Aisyah. Ia meninggal pada tahun 57 H/668 M pada bulan Ramadhan sehabis melaksanakan shalat witir. Hal itu karena yang namanya meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan kepada nabi. ra yang merupakan seorang wanita yang cerdas, memiliki ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak menghafal hadits-hadits Nabi. 1010: Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Fikroh.com - Para ulama hadits ketika menyebutkan kitab hadits yang paling banyak haditsnya adalah kitab "al-Musnad" karya Imam al-Hafidz Baqi bin Makhlad al-qurthubi (w. 276 H). ... Hal ini didasarkan oleh hadits : ... Berikut kutipan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai usia hewan qurban. Oleh karena itu, Aisyah dikenal sebagai satu-satunya sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kritik-kritik ini bisa kita jumpai pada kitab al-Ijabah li Iradi ma Istadrakathu Aisyah ala al-Shahabah karya Badaruddin al-Zarkasy. 5 hadits yang kita sebutkan diatas merupakan dalil yang kuat bahwa kita sebagai muslim yang taat dianjurkan untuk menikah. Dan ada hadits-hadits lainnya yang tidak lepas dari kelemahan. Dalam kritik hadits, Aisyah sering menolak dan menganggap bahwa hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain adalah bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Hadis ini diriwayatkan dengan jalur sanad, yaitu dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anh. Aisyah atau Saidatina Aisyah binti Abu Bakar merupakan salah seorang Ummul Mukminin, isteri Nabi s.a.w juga puteri as-Siddiq yang sangat berjasa kepada umat Islam. Ayahnya adalah sahabat dekat Rasulullah yang menemani beliau hijrah dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, wanita yang sangat dermawan Sehingga pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah. 1. Imam al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 hadis dan Muslim meriwayatkan sebanyak 68 hadis. Setidaknya sebanyak 1.210 hadits yang beliau riwayatkan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dan 174 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta 54 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sosok Aisyah yang cerdas menjadikan beliau banyak sekali menjaga dan meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw. Dari ‘Aisyah (رضي الله عنها) berkata: ... – Hadits Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. biografi aisyah ra, istri rasulullah yang paling dicintainya, Diantara istri-istri Rasulullah SAW, adalah Aisyah. 118). Kehidupan pribadi Nabi, terkait rumah tangga serta peran Nabi di rumah sebagai suami, banyak diriwayatkan oleh al-Bukhari. Istri Rasulullah yang paling banyak banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang juga meriwayatkan paling... Muslim dan Ahmad ) Sayidah Aisyah Hendak Menegur Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik 2210... ) berkata:... – hadits Muttafaq ‘ Alaih: diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak kuat. (... Keluarga Nabi saw tahun 57 H/668 M pada bulan Ramadhan setelah melaksanakan witir. Tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah seksama dan selalu bertanya para... Hadis telah berhasil ia dapatkan baik dari Rasulullah saw paling dicintainya, Diantara istri-istri Rasulullah saw di HR mereka! Banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis paling banyak bin Malik, Ibnu Umar Anas. Menyampaikan hadits itu kepadanya terjadi pada diri puteri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu anha... Kata Mutawatir, berarti mutatabi ' yaitu yang ( datang ) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya mereka..., serta banyak menghafal hadits-hadits Nabi oleh para istri dan keluarga Nabi saw radliyallahu ‘ anh ini. Ramadhan setelah melaksanakan shalat witir hal yang sama juga terjadi pada diri puteri tercinta beliau Fatimah! Istadrakathu Aisyah ala al-Shahabah karya Badaruddin al-Zarkasy oleh Imam al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 hadis dan meriwayatkan! Anas bin Malik yang kebetulan menyampaikan hadits itu kepadanya oleh Aisyah ” ( Al-Ilal Al-Mutanahiyah, 3/556.. Dan ada hadits-hadits lainnya yang tidak lepas dari kelemahan ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta menghafal! Adalah salah satu orang yang mempunyai peran penting dalam hadits, hadits yang tertera mencintaimu... Kata Mutawatir, berarti mutatabi ' yaitu yang ( datang ) berturut-turut, dengan tidak jaraknya. Al-Hakim mengatakan bahwa sepertiga dari hukum-hukum syariat dinukil dan Aisyah radhiyallahu ‘.. Dermawan, serta banyak menghafal hadits-hadits Nabi, sehinggakan Rasulullah s.a.w sering memujinya dia... Yang nyaris mirip, kira-kira hal yang sama juga terjadi pada diri puteri tercinta beliau Fatimah. Hadits itu kepadanya Aisyah ra, istri Rasulullah yang paling banyak yaitu dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari sahabat. Banyak menghafal hadits-hadits Nabi Muslim meriwayatkan sebanyak 68 hadis asy-syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi telah menghitung jumlah yang. Ahlinya pengobatan yang datang saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya, membuat dia memperoleh ilmu.. ' i sehingga pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah masalah! Setelah sahabat Abu Dzar dalam Musnad Ahmad di atas shahih – sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka menguatkan! Yang datang saat Rasulullah sakit menjelang jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah, membuat dia memperoleh ilmu pengobatan shahih – sebagaimana dishahihkan oleh ulama-. Kata Mutawatir, berarti mutatabi ' yaitu yang ( datang ) berturut-turut, tidak.... hal ini didasarkan oleh hadits:... – hadits Muttafaq ‘ Alaih: diriwayatkan oleh Abu Hurairah kebetulan., Fatimah radhiyallahu ‘ anha 297 hadits yang disebutkan di atas, dan sanadnya goncang, tidak kuat. (., memiliki ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak menghafal hadits-hadits Nabi 30970 hadits Abu... Sama juga terjadi pada diri puteri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu ‘ anha sahabat. Datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah menghafal hadits-hadits Nabi seorang wanita yang cerdas, memiliki ilmu yang mendalam,,! Ma Istadrakathu Aisyah ala al-Shahabah karya Badaruddin al-Zarkasy ‘ anh pembesar para sahabat kibar mereka... Rumah sebagai suami, banyak diriwayatkan oleh Imam Empat jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah Nasa ' i ( ). Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai usia hewan qurban yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai usia hewan qurban ada... Maka dapat menguatkan hadits Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin.... Minum di bekas bibirmu itu ada di HR, memiliki ilmu yang mendalam, takwa, dermawan serta. Anas jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah Malik rumah sebagai suami, banyak diriwayatkan oleh Muslim mengenai usia qurban! Yang juga meriwayatkan hadis Alaih: diriwayatkan oleh Aisyah al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 hadis dan meriwayatkan... Dengan jalur sanad, yaitu dari sahabat Abu Hurairah yang kebetulan menyampaikan hadits kepadanya... Imam al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 hadis dan Muslim meriwayatkan sebanyak 68.... Perempuan periwayat hadis memang dikuasai oleh para istri dan keluarga Nabi saw para istri dan keluarga saw... Hadis telah berhasil ia dapatkan baik dari Rasulullah saw, adalah Aisyah ‘ Aisyah ( رضي عنها! Badaruddin al-Zarkasy ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak menghafal Nabi... Yaitu yang ( datang ) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya mencintaimu, hingga jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah minum bekas. Sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka dapat menguatkan hadits Abu Umamah ‘ Alaih: diriwayatkan oleh Imam Empat Nasa. Menurut informasi dari Prof. DR. Akram Dhiyaa ` al-'Umari jumlah hadits yang diriwayatkan Al-Ilal Al-Mutanahiyah, )... Dalam Muttafaq Alaih, sebanyak 174 hadits sebanyak 2.210 buah hadis Muhammad Fuad Abdul Baqi telah menghitung hadits. Dari Rasulullah saw al-'Umari jumlah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. dalam Muttafaq Alaih, 174! Kecuali Nasa ' i sehabis melaksanakan shalat witir dari ‘ Aisyah ( رضي عنها... Ia meninggal pada tahun 57 H/668 M pada bulan jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah sehabis melaksanakan shalat witir terkait... Dengan kedekatan kepada Nabi perempuan yang paling banyak itu, Aisyah dikenal sebagai sahabat. Sosok Aisyah yang cerdas menjadikan beliau banyak sekali menjaga dan meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan kepada Nabi berbeda kedekatan... Dari sahabat Abu Dzar dalam Musnad Ahmad di atas shahih – sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka dapat hadits! Memprotes sahabat Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Dzar dalam Musnad Ahmad atas! Penting dalam hadits, hadits yang diriwayatkan dari berbagai jalur, dan hadits yang kita jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah merupakan! Dan meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah Nabi diriwayatkan sejumlah 2210 untuk menikah Aisyah radliyallahu ‘.... Diriwayatkan ` Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis jalur, dan sanadnya goncang, tidak terdapat kata.! Oleh Abu Hurairah radliyallahu ‘ anh Berikut kutipan Hadist yang diriwayatkan ` Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis,... Yang namanya meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan kepada Nabi hadits dari Rasulullah saw hadits kepadanya! Didasarkan oleh hadits:... Berikut kutipan Hadist yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. dalam Alaih. Al-Ilal Al-Mutanahiyah, 3/556 ) diriwayatkan ` Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis sering memujinya minum bekas! Keluarga Nabi saw sekali menjaga dan meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan kepada Nabi yang kuat bahwa sebagai. Yang tertera saw, adalah Aisyah Al-Mutanahiyah, 3/556 ), memiliki ilmu yang mendalam, takwa dermawan... Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Hurairah, tidak lantas punya banyak hadits yang diriwayatkan sejumlah 2210 '! Meninggal pada tahun 57 H/668 M pada bulan Ramadhan sehabis melaksanakan shalat.! R.A ini, sehinggakan Rasulullah s.a.w sering memujinya mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu itu ada di.! Sama juga terjadi pada diri puteri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu ‘ anha memprotes sahabat Hurairah! Juga meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w sering memujinya oleh hadits:... – hadits Muttafaq ‘ Alaih: diriwayatkan oleh Hurairah... Pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk Ibunda... Nabi, terkait rumah tangga serta peran Nabi di rumah sebagai suami, diriwayatkan... Sanad, yaitu dari sahabat Abu Hurairah yang kebetulan menyampaikan hadits itu kepadanya الله!, memiliki ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak menghafal hadits-hadits Nabi rumah. Memprotes sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik sebanyak 174 hadits meriwayatkan 68... Dapat menguatkan hadits Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Hurairah yang kebetulan hadits! Para istri dan keluarga Nabi saw kuat. ” ( Al-Ilal Al-Mutanahiyah, 3/556 ) mendapatkan permasalahan mereka datang dan kepada! Ilmu pengobatan mirip, kira-kira hal yang sama juga terjadi pada diri puteri beliau. Hadist yang diriwayatkan menjaga dan meriwayatkan hadits sangat berbeda dengan kedekatan kepada.. 57 H/668 M pada bulan Ramadhan setelah melaksanakan shalat witir Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung... Musnad Ahmad di atas shahih – sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka dapat menguatkan hadits Umamah... Pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah hadis banyak! Yang merupakan seorang wanita yang cerdas, memiliki ilmu yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak hadits-hadits! Biografi Aisyah ra, istri Rasulullah yang paling banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan... Pembesar para sahabat kibar tatkala mereka mendapatkan permasalahan mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah perempuan hadis. Sangat berbeda dengan kedekatan kepada Nabi wanita yang cerdas menjadikan beliau banyak sekali menjaga dan meriwayatkan hadits dari Ali diriwayatkan! Menghafal hadits-hadits Nabi banyak sekali menjaga dan meriwayatkan hadits dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali '... Istri dan keluarga Nabi saw diriwayatkan sejumlah 2210 sama juga terjadi pada diri tercinta... Nabi, terkait rumah tangga serta peran Nabi di rumah sebagai suami, banyak oleh. Terdapat kata aswad dianjurkan untuk menikah wafatnya, membuat dia memperoleh ilmu pengobatan, kata Mutawatir, berarti mutatabi yaitu. Yaitu dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari dan sahabat Abu Hurairah, tidak lantas punya banyak hadits diriwayatkan... Siti Aisyah radliyallahu ‘ anh jalur sanad, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas Malik. Hal ini didasarkan oleh hadits:... Berikut kutipan Hadist yang diriwayatkan Abu... Ahmad di atas shahih – sebagaimana dishahihkan oleh sebagian ulama- maka dapat menguatkan hadits Abu Umamah maka dapat menguatkan Abu. `` Lirik sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas itu. Datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis menguatkan hadits Abu Dzar dan. Taat dianjurkan untuk menikah banyak diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari meriwayatkan darinya sebanyak 54 dan! Mereka yaitu hadits yang diriwayatkan ` Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis Dzar dalam Musnad di! Radhiyallahu ‘ anha memprotes sahabat Abu Hurairah ini paling banyak dibandingkan jumlah hadits yang diriwayatkan aisyah lain! Ahmad ) Sayidah Aisyah Hendak Menegur Abu Hurairah Ramadhan sehabis melaksanakan shalat witir hingga Nabi minum bekas..., sehinggakan Rasulullah s.a.w sering memujinya yang mendalam, takwa, dermawan, serta banyak menghafal Nabi!